Klausa Kebenaran Ibu bapa / Penjaga

Saya/Kami, pemohon atau ibu/bapa atau penjaga pemohon yang sah, dengan mengemukakan permohonan saya/kami atau persetujuan saya/kami untuk anak kami menyertai Run for Peace 2023 (Larian untuk Keamanan 2023), mengakui bahawa saya/kami telah membaca dan memahami Terma dan Syarat Penyertaan Run For Peace 2023 dan hendaklah mematuhi sepenuhnya semua klausa-klausa di dalamnya. Saya/Kami juga telah membaca dan memahami Notis Perlindungan Data Peribadi SGM (“Notis”) dan bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi saya/kami atau anak saya menurut Notis tersebut. Saya/Kami juga bersetuju dan memberi keizinan untuk gambar dan video yang diambil dalam Run for Peace 2023 digunakan untuk tujuan promosi dan dengan ini menolak semua tuntutan daripada penggunaannya.

Ikuti Kami

Penganjur

Soka Gakkai Malaysia

Soka Gakkai Malaysia (SGM) adalah sebuah organisasi yang menggalakkan keamanan dalam masyarakat melalui pertukaran budaya dan pendidikan humanistik, berdasarkan falsafah kehidupan Nichiren Buddhism. Soka bermaksud penciptaan nilai (value creation). Sebagai penganut agama Buddha yang terlibat dalam masyarakat, kami percaya bahawa semua manusia, tidak kira jantina, etnik atau kedudukan sosial, mempunyai kuasa untuk mengatasi cabaran hidup dan membangunkan kehidupan yang bernilai.

Copyright © 2023 All rights reserved | Persatuan Soka Gakkai Malaysia (SGM) | System version3.0 powered by Ricodes